. آقای عبدالحمید رحمانی خلیلی فرزند عبدالرحمن رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل اسبق شرکت دخانیات ازحیث اتهام تصرف غیرقانونی دراموال و وجوه دولتی به میزان سه میلیارد و دویست و نود و 6 میلیون و پانصد و هفتاد و دو ریال (000/572/296/3ریال ) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سیصد میلیون ریال (000/000/300 ریال) درحق صندوق دولت و همچنین ازحیث اتهام اهمال وتفریط درانجام وظیفه منجربه تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان چهل و یک میلیارد و هفتصد و پنجاه و شش میلیون و دویست و شصت و سه هزار و پانصد و بیست و سه ریال (523/263/756/41 ریال ) وتعداد 000/620/10قطعه هالوگرام به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.
**********************************************************

2- کریم ملک آسا فرزند صادق عضو هیئت مدیره و معاون سابق صنعتی و تولیدی شرکت دخانیات ایران از حیث اتهام اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان یازده میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون ریال (000/000/780/11 ریال) به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شد. گفتنی است این رای باتوجه به قطعی بودن، دراجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب سال 1378 اعلام شد و لازم الاجرا می باشد.
**********************************************************

1- آقای محمدحسین شهیم فرزند محمد ازحیث اتهام قاچاق کالا (هشت دستگاه ماشین راه سازی ) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ دوازده میلیارد و پانصد و سیزده میلیون و هشتصد و چهل و چهار هزار ریال ( 000/844/513/12 ریال ) معادل دو برابر بهای کالای قاچاق درحق دولت وضبط کالای قاچاق به نفع دولت محکوم شد.

2و3- آقایان عبدالخالق خواجه زاده فرزند درویش و غلامحسین سوسیادار فرزندعلیرضا ازحیث اتهام مشارکت درقاچاق کالاهریک به پرداخت جزای نقدی به مبلغ دومیلیارد و یکصد و پنجاه و نه میلیون و نود و هشت هزار و ششصد و سی وسه ریال (633/098/159/2 ریال )درحق دولت به نحو متضامنا معادل دوبرابر بهای کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق به نفع دولت محکوم شدند.

4- آقای حمیدرضا زید آبادی فرزند حسین به اتهام معاونت درقاچاق کالا به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل میلیون ریال (000/000/40 ریال) درحق صندوق دولت محکوم شد.

5- آقای ایرج نظافت فرزند محمدعلی به اتهام قاچاق قطعات ماشین آلات به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل و سه میلیارد و یکصد و هشتاد ودو میلیون وپنجاه و پنج هزار و یکصد و هشتاد و یک ریال (181/055/182/43 ریال) معادل دوبرابر کالای قاچاق درحق صندوق دولت محکوم شد.

6- آقای فاروق فراهانی فرزند نجم به اتهام قاچاق قطعات ماشین آلات به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یازده میلیارد و سیصد وچهل و سه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار و پانصد و هفتاد و سه ریال(573/450/343/11 ریال ) معادل دوبرابر کالای قاچاق درحق صندوق دولت محکوم شد.

7- آقای محمود عباسی فرزند عباس به اتهام قاچاق قطعات ماشین آلات به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهار میلیارد و بیست و یک میلیون و نهصد وهفتاد و نه هزار و سیصد وهشتاد وپنج ریال (385/979/021/4 ریال) معادل دوبرابر کالای قاچاق درحق صندوق دولت محکوم شد.

٨-محسن راودمند فرزند محمدعلی به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به تحمل یازده ماه حبس تعزیری و رد مبلغ بیست میلیون و نهصد و چهار هزار و نهصد و سه دلار( 903/904/20 دلار) ومبلغ یک میلیون و صدونود ویک هزاروسیصد وسی ویک یورو( 331/191/1 یورو) و مبلغ پنج میلیارد و بیست و پنج میلیون و سی وچهار هزارو نهصد وهشت ریال (908/034/025/5ریال) درحق بانک سپه وهمچنین مبلغ چهل وهفت میلیون و هشتصدوهشتادوهفت هزاروپانصد وسی وچهار دلار(534/887/47 دلار )درحق بانک ملی ایران محکوم شد.

/ 0 نظر / 15 بازدید