هفت سین

سین های هفت سین:

١-سبزه ٢-سپند(اسپند) ٣-سپندار(شمع) ۴-ستر(سکه) ۵سرکه

۶-سماق ٧-سمنو ٨-سیب ٩-سیر ١٠-سنجد

در کنار اینها از

١-ماهی ٢-قران ٣-اینه ۴-انار ۵-تخم مرغ ۶-نارنج ٧-نان

استفاده میشود.

سبزه :  خجستگی،شادی،سرسبزگی.<<گذاشتن سه سبزه به نشانه گفتار نیک،کردار نیک،پندار نیک است>>

اسپند : از بین برنده چشم بد و رشگ ورز

سپندار(شمع) : روشنایی و تایش آتش

ستر(سکه) : خیر و برکت

سرکه : نماد شکیبایی و برای پاکیزگی و گندزدایی

سماق : اغاز دوباره

سمنو : سلامتی و زایش دوباره گیاهان

سنجد : زایش و بالندگی

سیر : نمادی برای تندرستی

سیب : دل باختگی و زایش و باروری

/ 0 نظر / 3 بازدید